Plánované akce

Na žádost členů družstva svolává člen představenstva družstva

Výroční členskou schůzi Zemědělského družstva Bohutín

se sídlem v Bohutíně, Vysoké Peci 18

která se koná

v pátek 13.7. 2018 od 15,00 hodin v salonku hostince „Na Drmlovce“ ve Vysoké Peci.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba členů návrhové a volební komise.
 3. Zpráva o činnosti družstva za uplynulé období.
 4. Projednání změny stanov v článku XX, odstavci 1. Návrh na snížení počtu členů představenstva ze sedmi na pět.
 5. Volba orgánů družstva:
  1. Volba představenstva
  2. Volba předsedy a místopředsedy představenstva
  3. Volba kontrolní komise a předsedy kontrolní komise
 6. Předložení roční závěrky za rok 2017 ke schválení.
 7. Diskuse.
 8. Usnesení – závěr.

Účast všech členů nutná!

Bc. Radek Kubík, Dis

S podklady k jednotlivým bodům programu schůze se mohou členové seznámit v kanceláři družstva.